Podvojné účetnictví

Vedeme podvojné účetnictví pro plátce i neplátce DPH. Naše služby zahrnují:

 • zpracování a vedení podvojného účetnictví v rozsahu a členění dle platných právních předpisů
 • vedení souvisejících účetních knih pro podvojné účetnictví (účetní deník, hlavní kniha, obratová předvaha, kniha analytické evidence, pokladní kniha, knihy faktur přijatých a vydaných, soupisy ostatních účetních dokladů aj.)
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku, rezerv, časového rozlišení, vydaných a přijatých záloh, leasingových a úvěrových splátek
 • vedení záznamní povinnosti k DPH, přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro daňové účely
 • kontrola úhrad pohledávek a závazků, vedení saldokonta
 • výpočet cestovních náhrad (vyúčtování pracovních cest)
 • možnost členění účetních operací dle potřeb klienta na střediska, zakázky, činnosti
 • zpracování účetních uzávěrek, měsíční a čtvrtletní přehledy o stavu hospodaření, předběžný výpočet daně z příjmu, daňová optimalizace
 • inventarizace majetku, pohledávek a závazků, inventurní soupisy
 • zpracování daňového přiznání (včetně odevzdání na FÚ)
 • vypracování roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k závěrce)
 • vedení skladové evidence metodou A nebo metodou B, zpracování podkladů pro inventuru
 • vedení knihy jízd
 • upozornění klienta na platby dle daňového kalendáře
 • individuální daňový kalendář klienta včetně příkazů k úhradě
 • osobní účast při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • konzultace, poradenství a další služby dle dohody s klientem (i on-line)
 • zpracování statistických výkazů
 • archivace dokladů
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy
 • se zahraničními klienty se domluvíme anglicky