Daňová evidence (jednoduché účetnictví)

Vedeme daňovou evidenci (jednoduché účetnictví) pro živnostníky, a to pro neplátce DPH i pro plátce DPH. Naše služby zahrnují:

 • zpracování a vedení daňové evidence (tzv. jednoduché účetnictví) v rozsahu a členění dle platných právních předpisů
 • vedení souvisejících účetních knih (peněžní deník, pokladní kniha, výkaz příjmů a výdajů, výkaz o majetku a závazcích, knihy faktur přijatých a vydaných, soupisy ostatních účetních dokladů aj.)
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku, rezerv, vydaných a přijatých záloh, leasingových splátek a úvěrových splátek
 • vedení záznamní povinnosti k DPH, přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro daňové účely
 • kontrola úhrad pohledávek a závazků
 • výpočet cestovních náhrad (vyúčtování pracovních cest)
 • možnost členění účetních operací dle potřeb klienta na střediska, zakázky, činnosti
 • zpracování účetních uzávěrek, měsíční a čtvrtletní přehledy o stavu hospodaření, předběžný výpočet daně z příjmu, daňová optimalizace
 • inventarizace majetku, pohledávek a závazků, inventurní soupisy
 • vedení skladové evidence, zpracování podkladů pro inventuru
 • vedení knihy jízd
 • zpracování přiznání k dani z příjmů FO (včetně odevzdání na FÚ)
 • vypracování přehledů OSVČ pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • upozornění klienta na platby dle daňového kalendáře
 • individuální daňový kalendář klienta včetně příkazů k úhradě
 • osobní účast při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • konzultace, poradenství a další služby dle dohody s klientem (i on-line)
 • zpracování statistických výkazů
 • archivace dokladů
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy
 • se zahraničními klienty se domluvíme anglicky